Економски и деловен речник

Економски и деловен речник

Автор: Велика Ширилова

Преку 200.000 прецизно објаснети термини и изрази согласно светските стандарди. Опфатени се следниве области:

- Макро и микро економија

- Банкарство и финансии

- Сметководство

- Маркетинг

- Менаџмент

- Шпедиција и осигурување

- Претприемништво и мали бизнис

- Производство

- Меѓународно право и арбитража

Деловна коресподенција