Разбој

Разбој


200 ден 390 ден

Делото Разбој претставува широко развиена епска слика од животот на една наша малоградска средина во текот на Втората светска војна и окупацијата. Низ сиот роман како црвена нишка минува идејата на Револуцијата, се истражуваат корените и се објаснува „предисторијата“. Стожерниот лик на романот, Благуна Дабовјанска, макотрпниот живот на обезличената македонска жена во минатото, борбите на нашиот народво текот на Илинденското востание се симболична евокација на основната тема што потоа продолжува низ дејноста на нејзиниот син Стојмир, младиот комунист кој во зачмаената на малоградската средина, настојува заедно со другите да го запали револуционерното пламенче.