ИНФИНИТИВОТ И НЕГОВИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ТЕКСТОВИ ОД XII ДО XIV ВЕК

315 ден

На залиха