Митовите на стара Индија

Митовите на стара Индија

Автор: В.Г. Ерман

190 ден 250 ден

Индиската митологија ја чини непрегледно море од ликови и сижеа создадени во големите циклуси на старата книжевност, кои опфаќаат векови и милениуми на културна традиција. Оваа книга претставува прв обид на изложување во пристапен облик на најпопуларните и во уметничка смисла најинтересни митови, втиснати во спомениците на староиндиската книжевност.